Loading...
Strona główna2020-09-08T22:29:18+02:00

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – MS

Wspieramy i kreujemy lokalne inicjatywy intelektualne i gospodarcze, służące aktywizacji i integracji społeczności regionu oraz podnoszeniu poziomu jej życia.

Kim jesteśmy, co robimy?

Strategicznym celem naszego Stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw intelektualnych i gospodarczych, służących aktywizacji i integracji społeczności regionu oraz podnoszeniu poziomu jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem tych środowisk, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i materialnej. Cel ten realizowany jest poprzez działalność programową Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach. W swojej działalności nie dyskryminujemy żadnej grupy społecznej, zawodowej ani wyznaniowej. Nasze Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, a w swojej działalności nie wspieramy żadnej partii politycznej ani grupy wyznaniowej.

NASZE WARTOŚCI

 • Wiedza – edukujemy dzieci, młodzież oraz osoby starsze
 • Pomoc innym – wspieramy osoby starsze, wykluczone społecznie, niepełnosprawne
 • Przyjaźń – współpracujemy z lokalnymi instytucjami oraz samorządami

NASZE ZADANIA

Działalność poradnicza (poradnictwo obywatelskie i prawne) oraz edukacyjna, nastawione  na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swoich praw i obowiązków. Bezpłatne wspieranie wszystkich, bez względu na ich status społeczny i materialny, którzy nie potrafią samodzielnie rozwiązać istotnych dla siebie problemów życiowych.

Podejmowanie działań na rzecz wspierania procesu edukacji dzieci i młodzieży gminy, rozwijania ich uzdolnień i osobowości oraz stwarzania szans na lepszy start w dorosłe życie, w konkurencji z rówieśnikami z dużych ośrodków miejskich

Wszechstronne działania, służące ograniczaniu poziomu ubóstwa i bezrobocia na terenie gminy, poprzez programy wsparcia psychologicznego, nabywania nowych kwalifikacji zawodowych, staże zawodowe, wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia, etc.

Działania edukacyjne zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży gminy pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą” oraz wspieranie – przy ścisłym współdziałaniu z samorządem – mieszkańców gminy, społecznie opiekujących się bezdomnymi zwierzętami, poprzez finansowanie zakupu karmy oraz różnorodnych usług weterynaryjnych.

Różnorodne działania edukacyjne, skierowane do społeczności lokalnej, budujące świadomość znaczenia ochrony środowiska naturalnego regionu oraz zachowania jego wartości kulturowych.

Współpraca z władzami samorządowymi wszystkich szczebli oraz ich agendami, w zakresie programowania i projektowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz wspólnego realizowania programów, zgodnych ze strategicznym celem działalności Stowarzyszenia.

DOKUMENTY

Zobacz więcej

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Aktualności z życia Stowarzyszenia

 • MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH-MS

 • ul. Kajki 128, 11-730 MIKOŁAJKI

 • tel./fax 87 4215 038, 601 344 313

 • NIP: 845-10-35-111, REGON: 790179228

 • Rach. bank.: Bank Spółdzielczy Mikołajki 24 9350 0001 0005 7219 2061 0001

 • ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (KRS 0000032421)

 • ORGANIZACJA POSIADA CERTYFIKAT JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
 • Laureat Konkursu Fundacji im. S. Batorego PORZĄDNIE POZA RZĄDEM
 • Laureat Konkursu PRO PUBLICO BONO
 • Finalista Konkursu LIGA INICJATYW POWIATOWYCH
Strona www utworzona w ramach grantu Związku Biur Porad Obywatelskich